« Inspectie & Service

Meer informatie over het 1, 2, 3 * veiligheids systeem voor vacuumzuiger op de bouwplaats.  De nieuwe standaard!

Voor onderhoud en een jaarlijkse inspectie bent u bij ons aan het juiste adres. Hiervoor dient u telefonisch of per mail een afspraak te maken. De afspraak kan gemaakt worden bij ons in Tiel en hebben wij 2 service bussen die bijna dagelijks onderweg zijn in Nederland en België voor inspectie op locatie.

Wij hebben vaste tarieven voor inspectie en onderhoud en maken graag voor u een prijsopgave. Er is een tarief voor controle en onderhoud in Tiel, haal- en breng service en er is een apart tarief voor het langsgaan op locatie (voor rij kosten).

Alle gegevens over inspectie en onderhoud vindt u in uw gebruiksaanwijzing, maar hier alvast wat algemene zaken:

Als wij een product inspecteren, voeren wij altijd het nodige onderhoud uit en wordt de NEN 3140 uitgevoerd. Onze inspecteurs zijn aangewezen personen met ervaring, interne opleidingen en een inspecteurs opleiding. Als producent zijn wij verantwoordelijk voor de juiste werking en constructie van de machine die wij voorzien hebben van CE-markering, daarom zijn wij ook de aangewezen en verantwoordelijke deskundige om uw hijsapparaat van het merk Muyen maar ook van andere merken te inspecteren en onderhouden. Apparaten van andere merken kunnen wij inspecteren en een rapport maken met onze adviezen en bevindingen, alleen als onderdelen beschikbaar of verkrijgbaar zijn kunnen wij deze ook repareren. Onderdelen van Muyen producten zijn altijd voor vele jaren beschikbaar. 

Uw voordelen:

 • Wij onderhouden en inspecteren, dus niet alleen inspectie maar direct het juiste onderhoud.
 • U kunt ook apparaten van andere merken aanbieden voor inspectie. 
 • De zekerheid van goed onderhoud door mensen met ervaring. 
 • De zekerheid van goed onderhoud door mensen die goed opgeleid zijn specifiek op het gebied van vacuüm zuiger en hef/Hijsmiddelen, de certificaten van de medewerkers zijn zo nodig beschikbaar. 
 • De zekerheid dat de inspectie voldoet aan de laatste normen en eisen van arbeidsinspectie. Wij zijn  producent en leverancier en dus op de hoogte van alle laatste normen en eisen. 
 • De inspectie voldoet aan de normen: NEN13155/3140, Arbowet, til norm en Arbo catalogus, daarnaast zijn er de strenge eisen die wij zelf stellen aan zuigers die boven de gestelde normen liggen, zoals de verplichte trekproef, 2x maximale hijslast, op een glasplaat, verticaal. 
 • Het apparaat wordt voorzien van een keuringstikker met datum van herkeuring. 
 • Uw inspectie rapporten worden digitaal toegezonden maar zijn ook digitaal in te zien door onze klanten via een inlog op ons platform. 
 • Het apparaat wordt voorzien van een 1, 2 of 3 sterren stikker om aan te geven waar het apparaat inzetbaar is en voor welk doel het geschikt is. 
advieskaart
advieskaart
advieskaart Muyen
advieskaart Muyen

Wat kunt u zelf doen:

 1. Lees eerst de gebruiksaanwijzing en volg alle aanduidingen op van het apparaat;
 2. Controleer voor gebruik de rubber randen van uw vacuüm apparaat op scheuren of slijtage, zo nodig vervangen;
 3. Controleer voor gebruik of de slangen goed bevestigd zijn en of er geen knikken of scheuren te zien zijn;
 4. Reinig de rubbers van uw vacuüm apparaat regelmatig, met het juiste reinigingsmiddel. Hiervoor kunt u schoonmaakazijn gebruiken, maar de leverancier kan ook een speciale reiniger leveren in een spray flesje;
 5. Bij een vacuüm apparaat moet minimaal 1x per jaar een verticale trekproef zijn uitgevoerd met een belasting van 2x het maximaal toelaatbare gewicht, uitgevoerd door een deskundige;
 6. U dient het apparaat veilig te stallen. Het product moet deugdelijk opgeslagen en vervoerd worden. Hierdoor voorkomt u dat er invloed is van vocht, temperaturen of schade (deuken) door vallen.

Bent u geen klant maar wilt u onderhoud, reparaties of inspectie uitvoeren aan een Muyen product? In deze situaties hanteren wij de volgende vuistregels:

 1. Onderhoud aan Muyen producten en vooral inspectie doen wij altijd zelf. Wij hebben de kennis en dragen verantwoording voor onze producten dat ze veilig gebruikt worden volgens de laatste normen. Wij willen onze goede naam niet laten beïnvloeden door ondeskundig onderhoud van derden.
 2. Wij geven onze klanten de garantie dat wij in lengte der jaren onderdelen op voorraad hebben.
 3. Apparaten die verbouwd of gewijzigd zijn door derden, van ons merk, worden niet geïnspecteerd. Daarnaast is het CE certificaat niet meer van kracht.
 4. Wij geven een CE certificaat af bij levering, dit certificaat wordt niet opnieuw uitgegeven zeker niet aan een andere partij als onze afnemer.
 5. De meest gangbare onderdelen die wij aan klanten uitleveren voor onderhoud en reparatie staan bij onderdelen op onze website. https://muyen.com/product-group/onderdelen-2/
 6. U bent bij ons een nieuwe klant? Wij ontvangen graag uw complete adres gegevens en een complete overzicht foto en CE nummer van het apparaat. Alle Muyen producten staan in ons digitale systeem genoteerd. Wij zullen altijd checken of dit apparaat als gestolen genoteerd staat, wat het laatst uitgevoerde onderhoud is en het object koppelen aan de eigenaar cq onze relatie.

Transelation for customers from abroad:

You have come to the right place for maintenance and an annual inspection. You must make an appointment for this by telephone or email. The appointment can be made with us in Tiel and we have 2 service buses that are on the road almost daily in the Netherlands and Belgium for on-site inspections.

We have fixed rates for inspection and maintenance and are happy to provide you with a quote. There is a rate for inspection and maintenance in Tiel, pick-up and delivery service and there is a separate rate for visiting the location (for driving costs).

All information about inspection and maintenance can be found in your manual, but here are some general matters:

When we inspect a product, we always carry out the necessary maintenance and NEN 3140 is carried out. Our inspectors are designated persons with experience, internal training and inspector training. As a manufacturer, we are responsible for the correct operation and construction of the machine that we have provided with the CE marking, which is why we are also the designated and responsible expert to inspect and maintain your lifting equipment from the Muyen brand but also from other brands. We can inspect devices from other brands and prepare a report with our advice and findings. We can only repair them if parts are available or available. Parts of Muyen products are always available for many years.

Your advantage:

 • We maintain and inspect, so not just inspection but the correct maintenance immediately.
 • You can also submit devices from other brands for inspection.
 • The certainty of good maintenance by people with experience.
 • The certainty of good maintenance by people who are well trained specifically in the field of vacuum lifters and lifting/hoisting equipment, the certificates of the employees are available if necessary.
 • The certainty that the inspection meets the latest standards and requirements of labor inspection. We are a manufacturer and supplier and therefore aware of all the latest standards and requirements.
 • The inspection complies with the standards: NEN13155/3140, Working Conditions Act, lifting standard and Working Conditions catalogue, in addition there are the strict requirements that we ourselves impose on pistons that exceed the set standards, such as the mandatory tensile test, 2x maximum lifting load, on a glass plate , vertical.
 • The device is provided with an inspection sticker with the date of re-inspection.
 • Your inspection reports are sent digitally, but can also be viewed digitally by our customers via a login to our platform.
 • The device is provided with a 1, 2 or 3 star sticker to indicate where the device can be used and for what purpose it is suitable.
advieskaart
advieskaart

1* Oranje

You do not lift higher than 1.8 meters, on the ground floor, a gallery or for interior glazing. You can monitor the vacuum device and pump up the vacuum if necessary.

Safety level 1 is fully focused on workload relief, safety and efficiency, and the prevention of injuries such as back problems due to lifting too heavy. The lifting standard indicates that up to 23 kg may be lifted manually; if it is heavier, you should always use a lifting device.

You use a transport dolly, glass sledge, window carrier, window installer or one of the many other models of glass lifts that are available. The vacuum pad works with manual hand cups, there are also battery powered models, but this is not an obligation.

2* Bleu

You work on the ground floor, first or maximum second floor, in residential construction, renovation or quick repair work.

Safety level 2 is fully focused on safe lifting on projects where it is not possible to use a safety level 3 vacuum lifter. The spaces are limited, the glass surface is too small for a vacuum lifter with multiple cups, a light lifting aid like the Façade knight of floor lifter is necessary because the floor pressure must remain low or there is very little space, for example under an awning, near a loft or near a staircase.

Even for quick repair work, always carry out proper project preparation. You know the composition of the glass, so you can determine how to lift it safely. If the glass plate is not safely accessible after installation, choose a vacuum lifter with radio control.

The piston is equipped with a suction cup or several small cups close together and is low in weight. The vacuum lifter works on battery with acoustic system and is equipped with at least a large tank or two small tanks, a battery and a pump.

3* Green

You work at great heights, above 1.8 meters, often with large, heavy loads such as glass plates.

Safety level 3 is fully focused on safe lifting at great heights, in situations where good project preparation is essential, including the choice of the right equipment. You are familiar with the composition and properties of the glass plate, so that you can determine whether it is suitable for lifting on the inside or outside.

Use a radio-controlled vacuum lifter if the glass plate cannot be safely operated manually after installation.

The vacuum lifter is hung on a construction crane or truck crane. It is equipped with multiple cups, divided crosswise into two systems on the glass plate. The vacuum lifter works on a battery with signal and is equipped with two vacuum pumps, two vacuum tanks and two batteries.

advieskaart
advieskaart

1* Hand pump lifters on a frame or glasslift.

2* Machine on battery – 1 vacuumpump – light weight – one or serveral small cups

3* Machine on battery – 2 vacuumpumps – with multiple cups, divided crosswise into two systems on the glass plate.

1. the user must be aware of the working conditions law, wearing personal protective equipment is mandatory.

2. Always use fall protection above 1.8 meters, this applies to all safety levels.

3. No one may be present in the fall area at any time, you must monitor and cordon it off. The higher, the larger the sales area.

Do you have 1 or 2 vacuum pumps? Check this in the battery box or ask the manufacturer, very important for your safety. Colored stickers on the device indicate the safety level.

What you can do yourself:

 • First read the instructions for use and follow all indications of the device;
 • Before use, check the rubber edges of your vacuum device for cracks or wear and replace if necessary;
 • Before use, check that the hoses are properly attached and that no kinks or cracks are visible;
 • Clean the rubbers of your vacuum device regularly with the correct cleaning fluid. You can use cleaning vinegar for this, but the supplier can also supply a special cleaner in a spray bottle;
 • For a vacuum device, a vertical tensile test must be carried out at least once a year with a load of 2x the maximum allowable weight, carried out by an expert;
 • You must store the device safely. The product must be properly stored and transported. This prevents the influence of moisture, temperatures or damage (dents) caused by falls.

Are you not a customer but do you want to carry out maintenance, repairs or inspection on a Muyen product? In these situations, we apply the following rules of thumb:

 1. We always do maintenance of Muyen products and especially inspection ourselves. We have the knowledge and responsibility for our products that they are used safely according to the latest standards. We do not want our good name to be affected by improper maintenance by third parties.
 2. We give our customers the guarantee that we will have parts in stock for years to come.
 3. Devices that have been rebuilt or modified by third parties, of our brand, will not be inspected. In addition, the CE certificate is no longer valid.
 4. We issue a CE certificate upon delivery, this certificate will not be reissued, certainly not to another party such as our customer.
 5. The most common parts that we supply to customers for maintenance and repair can be found under parts on our website. https://muyen.com/product-group/onderdelen-2/
 6. You are a new customer? We would like to receive your complete address details and a complete overview photo and CE number of the device. All Muyen products are listed in our digital system. We will always check whether this device is listed as stolen, what the last maintenance carried out is and link the object to the owner or our relation.
Heeft u een vraag? Ik kan u helpen!
Astrid de Groot
Hallo! 👋

Heeft u een vraag? Of wilt u meer producten bekijken? Kies een van onderstaande opties.

Met vriendelijke groet,

Astrid de Groot
Muyen BV