« Veiligheid bij het hijsen van Glas.

Veiligheid bij het hijsen van Glas.

Helaas is de wetgeving rond het gebruik van vacuüm zuigers niet geheel duidelijk. In de arbo wet of ARAB in België is er weinig specifiek omschreven. In de Europese richtlijnen (die dus geen wetgeving zijn) staat wel specifiek zaken omschreven maar……hierin is het risico van het hijsen van glas, de eigenschappen van glas, onderkent. Dit hebben wij laten onderzoeken en is bevestigd door keuringsinstantie TUV.

Feit is dat het gebruik van zowel een dubbel als enkel systeem toegestaan is.

Feit is dat u met onbeveiligde zuigers niet hoger mag hijsen als 1.8 meter, u moet altijd in staat zijn deze te monitoren of bijpompen.

Feit is dat U nooit onder de last mag lopen.

Feit is dat u specifiek bij het hijsen van glas, “altijd” een val beveiliging zou moeten maken, ook bij een dubbel vacuum systeem nl een dubbel vacuüm systeem helpt niets als het glas breek of glijd uit de zuiger.

Omdat iedere situatie anders is en omdat U altijd zelf verantwoordelijk bent voor de risico inventarisatie ter plaatse geven wij u hierbij een aantal voorbeelden van veiligheidsmaatregelen die u kunt toepassen bij gebruik van een vacuüm zuiger specifiek bij het hijsen van glas.

 1. zorg dat alle gebruikers in het bezit zijn van de verkorte gebruikersinstructie:    General manual
 2. creëer een dubbel systeem door gebruik van een evenaar.
 3. gebruik de speciale val beveiliging evenaar met luchtbanden om een valbeveiliging te maken.
 4. gebruik een pompzuiger met touw of band om te voorkomen dat de glasplaat met zuiger gaat draaien.
 5. gebruikt u een hand pompzuiger om te sturen of een dubbel systeem te creëren, voorzie deze van een akoestisch signaal.
 6. maak gebruik van banden met haken die tijdens het draaien van het glas het isolatieglas frame ondersteunen en klemmen.
 7. maak gebruik van kantelhoeken als u de glasplaat gaat draaien.

UK: Unfortunately, the legislation regarding the use of vacuum lifters is not entirely clear. Little has been specifically described in the Health and safety law. The European directives (which are therefore not legislation) do specify specific things, but …… forgot to recognize the risk of hoisting glass, the properties of glass. We have had this investigated and have been confirmed by the TUV notified body.

It’s a fact that the use of both a dual and single system is permitted.

It’s a fact that with unsecured lifters like a handpump (pow-grip) you should not be able to hoist higher than 1.8 meters, you must always be able to monitor or repump them.

It’s a fact  that you should never walk under the load.

It’s a fact that when lifting glass, you should “always” make a fall protection (2e positive lifting device) , even when you use a double vacuum system, A double vacuum system does not help if the glass breaks or slips out of the vacuum lifter.

Because every situation is different and because you are always responsible for the risk assessment on site, we hereby provide you with a number of examples of safety measures that you can apply when using a vacuum lifter specifically for lifting glass.

 • ensure that all users are in possession of the abbreviated user instruction: manual
 • create a double system by using an equator.
 • use the special fall protection equator with pneumatic tires to make a fall protection.
 • use a hand pump lifter with rope or strap to prevent the glass plate turning.
 • if you use a manual pump piston to steer or create a dual system, provide it with an acoustic signal.
 • make use of tires with hooks that support and clamp double glazing while turning.
 • use wooden turn blocks when you turn the glass plate.

Meer informatie


← Ga terug
Heeft u een vraag? Ik kan u helpen!
Astrid de Groot
Hallo! 👋

Heeft u een vraag? Of wilt u meer producten bekijken? Kies een van onderstaande opties.

Met vriendelijke groet,

Astrid de Groot
Muyen BV